Ga naar de inhoud

30km op de Prins Hendrikkade

Zienswijze

 

Geacht College B&W,

Wij hebben kennis genomen van uw voornemen ’30 in de stad’ en willen dat graag zeer ondersteunen zowel vanuit het aspect veiligheid als ook betere leefbaarheid en minder geluid. Derhalve pleiten wij er sterk voor ook de Prins Hendrikkade tussen IJ tunnel en CS tot een 30 km straat te promoveren. Het instellen ook hier van 30km strookt geheel met de uitgangspunten die niet alleen voor de stad maar specifiek ook voor dit gebied door u zijn geformuleerd.

Voor de realisatie van een inrichting die past bij een 30 km limiet zijn geen grote (infrastructurele) investeringen nodig. Momenteel is voor de rijrichting IJ tunnel naar CS een ‘vrije busbaan’ gemarkeerd op het wegdek. Die 2 deling geeft houvast aan het gemotoriseerde verkeer om snelheid te matigen. Met rijbaan markeringen kan ook een ‘vrije busbaan’ worden gerealiseerd in de rijrichting CS naar IJ tunnel. Als additioneel hulpmiddel kunnen ‘heldere noppen’ worden ingebracht tussen de rijbaan voor OV en de rijbaan voor overig verkeer. Dat helpt visueel en geeft een geluidswaarschuwing als een weggebruiker toch per abuis de rijbaanbreedte overschrijdt.

De toevoer van autoverkeer op de PH kade, met name West – Oostwaarts, zal bij het instellen van een 30km limiet merkbaar verminderen. Ingeval van afsluiten van de Oostertoegang projecteert de gemeente een vermindering van circa 40%. Indien het autoverkeer ‘noodgedwongen’ maximaal 30km moet aanhouden zal dit percentage nog niet worden gehaald maar menig weggebruiker zal wel kiezen voor een alternatieve route over de Piet Heinkade waar nog 50 km geldt. Die route levert minder overlast, is gelegen langs de spoorbaan en is geen aantrekkelijke verblijfsruimte. De bedrijfsgebouwen langs de Piet Heinkade zijn goed geluidsgeïsoleerd en hebben een autovrije verblijfsomgeving aan de noordzijde aan het IJ.

Het instellen van 30 km limiet op de Prins Hendrikkade betekent ook dat gemotoriseerd verkeer dat uit de IJ tunnel komt, direct duidelijk wordt gemaakt dat zij vanaf dat moment in de bebouwde stedelijke omgeving zijn: hier geldt 30 km! Geen verleiding om ‘nog even het gas open te trekken’. Vanaf CS is het logisch dat tot de IJ tunnel 30 km geldt. Dat is men in alle straten daarvoor ook gewend. Voor het OV betekent 30 km vrijwel geen verschil. Het trajectdeel tussen IJ tunnel en Odebrug en is circa 710meter.

Aan beide zijden van de Prins Hendrikkade wonen veel mensen (woningen en boten) en zijn veel hotels. Het is momenteel met de geldende 50 km zeer gevaarlijk om over te steken temeer daar er nauwelijks gemarkeerde oversteekplaatsen zijn. 30 km betekent hier ook echte verbetering van de veiligheid voor bewoners en bezoekers.

Wij zien geen echte belemmeringen om in het kader van uw beleidsvoornemen ’30 in de stad’ ook de Prins Hendrikkade naar 30 km te promoveren. Het vraagt geen grote investeringen, het draagt bij aan de doelstellingen verbeteren veiligheid en verbeteren leefomgeving en het past geheel in de uitgangspunten die al eerder voor dit gebied door u zijn geformuleerd.

Enkele buurtbewoners nabij Prins Hendrikkade

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *