Ga naar de inhoud

Herinrichting Prins Hendrikkade

Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau,
t.a.v: Inspraakreactie maatregel 15 
Postbus 12693, 
1100 AR Amsterdam 

  

Amsterdam, 22 februari 2021. 

 

Geachte Gemeente,

Hierbij geven wij onze reactie op uw nota van uitgangspunten herinrichting Prins Hendrikkade.  

Algemeen
Wij zijn het eens met de ambitie van de Gemeente om het autogebruik substantieel te verminderen en prioriteit te geven aan fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. En wij zijn het eens met de grote lijnen van het herinrichtingsplan voor de PH kade. Wel zijn op onderdelen verbeteringen nodig en is de doorlooptijd van het plan met zeven jaar te lang, temeer omdat al vanaf de eeuwwisseling eerdere herinrichtingsplannen stopgezet zijn. 

Snelle oplossing huidige knelpunten
De vorig jaar genomen maatregel om de secundaire autoweg van de PH kade op te heffen ten gunste van een breder trottoir en een fietspad is een verbetering, evenals het verminderen van het autoverkeer door de knip in de doorgaande weg vanaf het Centraal station. Helaas leidt dit tot nieuwe en ernstige knelpunten die om een snelle oplossing vragen:  

  • Overvloedige stalling van fietsen op het trottoir. Gevolg: voetgangers en minder validen hebben nauwelijks doorgang;  
  • Volop parkeren op trottoir en fietspad door auto’s van allerlei bedrijven. Gevolg: gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers  
  • Toenemend snelweggedrag van automobilisten. Gevolg: toename onveiligheid en geluidshinder .  

De nota lijkt een oplossing te bieden voor deze knelpunten maar de fasering laat zien dat dit nog jaren zal duren. Dit is niet acceptabel maar ook niet nodig. Eind 2021 is de vernieuwing van het brugdek van de Kikkerbilsluis gepland en biedt alle mogelijkheden om tegelijkertijd bovenstaande knelpunten op te lossen. De vernieuwing behelst namelijk een nieuwe indeling van het wegdek van de brug, vooruitlopend op de geplande eindsituatie in 2027. Het ls mogelijk om met eenvoudige middelen  deze nieuwe indeling direct door te voeren op de aansluitende PH wegdelen. Zonder grondwerkzaamheden of wegdekvernieuwing kan het bestaande wegdek van de PH kade met diverse markeringsmaatregelen op het nieuwe wegdek van de Kikkerbilsluis worden aangeloten. Er ontstaat hierdoor ruimte om het fietsparkeren en het laden/lossen substantieel te verbeteren, het voetgangersgebied te vergroten en het snelverkeer te temperen. Dit resulteert in essentiële verbeteringen, zes jaar eerder dan beoogd  

Voor het brugdek wordt overigens uitgegaan van enkelbaansverkeer voor auto’s én bussen tezamen, terwijl voor de overige PH wegdelen wordt uitgegaan van een aparte busbaan in slechts één richting. Verkeerstechnisch is dit een onding en gezien de verwachte afnemende intensteit van het autoverkeer onnodig. Ons inziens moet alleen al daarom afgezien worden van een aparte busbaan.  

Invoering maximum 30 km 

Gemeenteraad en 2e kamer bepleiten de invoering van maximaal 30 kilometer voor het autoverkeer in de binnenstad. In de nota wordt opgemerkt dat hiervoor een apart afweging in voorbereiding is.  

Wij pleiten ervoor om zo snel mogelijk deze maatregel voor de PH kade in te voeren, omdat het een belangrijke bijdrage levert tot een veiliger situatie voor bewoners, fietsers en voetgangers en een beter milieu. 

Regiobussen aansluiten op Noord-Zuid Metro. 

Als onderdeel van de totstandkoming van de noord-zuid metro is eerder besloten om het regionaal busvervoer van Noord Holland hierop aan te sluiten. Een positief besluit wat o.a. tot een aanzienlijke ontlasting van de PH kade zou leiden. Inmiddels blijkt dit anders te zijn en wij betreuren dit zeer. Deze bussen vormen immers nog steeds een belasting voor de PH kade en rijden met hoge snelheid over de weg.  

Wij dringen er bij de Gemeente op aan het eerder genomen besluit de regiobussen op de metro aan te sluiten te herbevestigen.  

Geen bomenkap en meer groen 

Wij hebben begrepen dat alle volwassen bomen aan de westkant van de PH kade zeer waarschijnlijk gekapt zullen worden. Hiervoor worden praktische redenen aangevoerd. Dit is onbegrijpelijk en onacceptabel. Temeer omdat de PH kade nog steeds tot een van de meest vervuilde straten van Amsterdam behoort. Onderschat wordt de grote bijdrage die deze bomen leveren aan een leefbaar klimaat voor bewoners en gebruikers. Daarom dringen wij erop aan alles te doen om het kappen van deze bomen te voorkomen. De afgelopen jaren zijn al veel bomen gekapt en er zijn nauwelijks bomen voor in de plaats gekomen. De nota neemt bovendien de verminderde bomenbestand als uitgangspunt, waardoor de ambitie voor vergroening vooral een reparatie is en te weinig echte verbeteringen kent. 

Wij dringen er op aan om het ambitieniveau voor vergroening van de PH kade substantieel te verhogen en op kortere termijn te realiseren.  

Ondertekenaars 

Deze reactie is een initiatief van de huisbewoners aan de Prins hendrikkade tussen Schipperstraat en Kalkmarkt en is ondertekend door 26 Bewoners (met Huisnummer) wonende aan de  PH kade 

 

Wij hopen met deze reactie een bijdrage te leveren aan een meer veilige en leefbare Prins Hendrikkade. 

Met vriendelijke groet en namens alle ondertekenaars, 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *