Ga naar de inhoud

Van Diemenstraat

Geachte College,
Complimenten voor de ambitie. Een lagere snelheid van 30km/u leidt absoluut tot een grotere verkeersveiligheid. Dit zorgt voor 20 tot 30% minder ernstige verkeersongevallen (er is dus meer nodig voor echt veilig verkeer). In Amsterdam vielen er in 2020 ruim 800 ernstig gewonden en 13 dodelijke slachtoffers in het verkeer. De maatschappelijke kosten van de slachtoffers in het verkeer zijn 0,5 tot 1 miljard euro per jaar alleen al in Amsterdam. Nog afgezien van al het persoonlijk leed bij verkeersongevallen. Dat kan niet meer. Daarom juich ik de plannen toe. Ze maken mobiliteit veiliger en daarmee inclusiever.
Wat ik echter niet begrijp is waarom mijn eigen straat (Van Diemenstraat) een jakkerstraat blijft met 50 km/u. Er wordt hier belachelijk hard gereden. Het is ook niet duidelijk voor weggebruikers met zoveel uitzonderingen. Wat ik ook niet begrijp is de snelheid op tram- en busbanen en de uitzonderingen voor het openbaar vervoer. Niet doen. Ook gewoon 30 km/u maken.

Een maximale snelheid van 30 km/u kan, als de verkeersregeling goed is ingesteld, juist ook tot een betere doorstroming leiden; je bent sneller op je bestemming en staat minder stil. Nu al rijden we in Amsterdam gemiddeld zo’n 18 km/u. Een lagere snelheid binnen de bebouwde kom kan leiden tot minder verkeersslachtoffers, mits dit op een goede manier wordt ingezet, stelt de ANWB over de plannen die meerdere Nederlandse gemeenten hebben. Het verkeer past zijn snelheid aan op de omgeving. Door wegen een passende inrichting te geven, voorkom je dat weggebruikers structureel te hard rijden. Omzetten van 50 naar 30 km/uur betekent dat de weginrichting aangepast moet worden. Anders is er niet tegenop te handhaven. Dit zou wel eens veel investeringen kunnen vragen (is die ruimte ook daadwerkelijk beschikbaar en voldoende?).

Overigens, wordt er steeds meer gesproken over de mogelijkheid van het automatisch begrenzen van de snelheid met een ‘intelligente snelheidsassistent’ (ISA). Dit is een logische gedachte, want dit betekent een geheel nieuw instrument om verkeersgedrag te beïnvloeden; je kunt simpelweg niet harder rijden. Waarom zou de gemeente hiermee niet morgen beginnen met de afvalinzamelingsvoertuigen en bij concessies als taxi en sociaal vervoer.
Het plan sluit ook aan bij de mobiliteitstransitie waarbij er steeds meer kleine en elektrische voertuigen, bakfietsen en snorfietsen in de stad komen te rijden voor onder meer goederenvervoer. Deze voertuigen rijden langzamer. Een lagere maximum snelheid zorgt ervoor dat het stedelijk verkeer beter op elkaar is afgestemd. Dan zijn ook veel aparte fietspaden niet meer nodig.
De snelheidsverlaging leidt mogelijk tot iets minder autoverplaatsingen met 2 tot 3%, in met name personenverkeer. Dit is vooral het gevolg van een verschuiving van verplaatsingen van auto naar lopen, fietsen en het openbaar vervoer. Het effect is daarmee beperkt.  Het beleidsvoornemen om in één keer in te voeren in 2023 is voor de weggebruiker het meest duidelijk: in Amsterdam geldt 30 km/u, tenzij dit anders staat aangegeven. Stapsgewijze invoering naar 30 km/u per weg, bijvoorbeeld bij groot onderhoud of herinrichting van een weg, zou ertoe leiden dat er tientallen jaren een situatie met verschillende soortensnelheden in de stad ontstaat. Dat is onwenselijk.
Het openbaar vervoer is een punt van discussie in de plannen. Een lagere maximumsnelheid betekent dat het openbaar vervoer op een aantal locaties mogelijk minder snel door de stad kan rijden. Dat kan voor OV-bedrijven leiden tot langere reistijden, met mogelijke gevolgen voor de exploitatie. Gezien het aantal ongevallen met openbaar vervoer zal die een harde noot zijn om te kraken; wat is proportioneel? Die afweging blijkt niet uit de plannen.
Voor Nood- en Hulpdiensten dient de wettelijke aanrijtijd te allen tijde geborgd te worden. De plannen hebben ook gevolgen voor de taxisector die nu nog met ontheffing gebruikmaakt van de trambaan.
De reistijden binnen de Ring A10 zullen beperkt toenemen voor stadslogistiek. De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de stad is voor de logistieke sector essentieel. Voor stadslogistiek gaat de gemeente monitoren in welke mate de reistijden significant toenemen; ik neem aan in samenwerking met private partijen en een duidelijke nulmeting.
De plannen zijn concreet en vanuit meerdere perspectieven uitgewerkt waarbij goed naar internationale ervaringen met 30 km/u is gekeken in Oslo, Berlijn, Helsinki, Bilbao en Graz.
De plannen gaan over 20 tot 30% minder ernstige verkeersongevallen. Die andere 70% tot 80% verdient ook veel aandacht op weg naar ‘vision zero‘. Hopelijk komt de wethouder nu eindelijk ook met de plannen voor meer ruimte voor de voetgangers. Die liggen al anderhalf jaar stil. Pas dan maakt de wethouder de ambitie van een onbezorgde stad echt waar.
Als bewoner kun je niets anders dan voor die 30 km/u maatregelen zijn. Het zijn alles behalve linkse hobby’s of autoje pesten. De prijs voor jouw individuele vrijheid om ‘volgas’ door de stad te rijden is simpelweg te hoog. Dan kan echt niet meer. Wen er maar aan!
Bewoner